Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelési szabályzat célja

Az adatkezelési rendelkezések célja a Creditum Partner Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószám: 25980435-2-42; cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-09-299817, a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvek rögzítése.

Az itt olvasható szabályok megalkotásakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit. A jelen adatkezelési rendelkezések további célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, - megkülönböztetés nélkül - minden egyén számára történő biztosítása annak, hogy a személyes adatainak kezelés során jogait tiszteletben tartják.

2. Adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó irányelvek

 1. Adatokat csak tisztességes módon és a törvényeknek megfelelve szabad megszerezni és kezelni.
 2. Adatokat tárolni csak a meghatározott és törvényes célok érdekében lehet, ettől eltérő módon felhasználni tilos.
 3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, ennek a célnak meg kell felelniük és nem léphetnek túl azon.
 4. Az adattárolási módot úgy kell megalkotni, hogy az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen lehetővé tenni.
 5. Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során minden esetben betartja a jogszabályokban megfogalmazott korlátozásokat, és amennyiben az érintett igényli, tevékenységéről elektronikus levelezés útján tájékoztat.
 6. Az Adatkezelő egyes esetekben – rendőrségi, hivatalos bírósági megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, továbbá egyéb jogsértés vagy mindezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait harmadik személyek számára. Mindezeken túlmenően az Adatkezelő jogosult a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, vele leszerződött és titoktartási kötelezettséget vállaló alvállalkozói számára hozzáférhetővé tenni a Felhasználó adatai. Jelen pontban meghatározott körben a Felhasználó felmenti az Adatkezelőt, a titoktartási kötelezettség alól.
 7. Az Adatkezelő, mind saját tevékenysége, mind a harmadik felekkel, mint adattovábbítókkal való együttműködése alatt arra törekedik, hogy a Felhasználót, mint ügyfelet releváns promóciókkal ismertesse  meg. Ennek érdekében, a Felhasználó meghatalmazásával felhasználja a hivatkozott adattovábbító(k)nál elérhető a Felhasználóhoz, mint ügyfélhez kapcsolódó személyes adatokat.

3. A kezelt személyes adatok köre

A Regisztráció során megadott és a harmadik fél részéről adattovábbítás keretében az Adatkezelőnek átadott személyes adatok az Adatkezelő rendszerében rögzítésre kerülnek.

Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő – az Adatkezelő Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF) 2. pontjának első bekezdése szerinti - Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon nyújtott szolgáltatását igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban és jelen szabályzatban bárhol: Felhasználó) által a szolgáltatás igénybe vételekor megadott adatok. A Honlapon történő Felhasználó általi böngészéskor létrejövő adatok (a Felhasználók mely oldalakon böngésznek, milyen funkciókat használnak) rögzítésre kerülnek (lásd még a jelen szabályzat VI. pontjában /Cookie-k használata/ leírtakat).

A szabályzat 5.4. pontjában rögzített felhatalmazás alapján az Adatkezelő részére az Együttműködő Partner által adattovábbítás keretében átadott a Felhasználóra vonatkozó - jelen szabályzat 5.4. pontjában rögzített - adatok.

4. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja és időtartama

 1. A Felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával - az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében - az Adatkezelőt felhatalmazza arra önkéntes és megfelelő (az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő) tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával, hogy: 
 1. hozzájárulása visszavonásáig - az Adatkezelővel létrejött szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy a jogviszony létrejöttének bármilyen okból történő meghiúsulása esetén is - a részére átadott személyes adatait statisztikai, piackutatási és marketing célokra, valamint tanácsadási célzattal nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, és továbbítsa.
 2. abból a célból, hogy szolgáltatásait ellássa, továbbá azok minőségét ellenőrizhesse, levélben, telefonon vagy más, elektronikus és egyéb kommunikációs eszközökön keresztül üzleti titoknak illetve személyes adatnak minősülő Felhasználói adatokra vonatkozó tájékoztatást, és ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokat – akár elektronikus úton vagy telefonon – bekérjen, azokat ellenőrizze és tárolja.
 3. az Adatkezelő és a felsorolt személyek, szervezetek hirdetési célokból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül a Felhasználót értesítsék az Adatkezelő, illetve harmadik személy szolgáltatásiról és termékeiről.
 4. a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő, a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló együttműködő partnerei, értékesítői, megbízottjai, vállalkozói, nyomdászai, képviselői részére, a Felhasználó számára nyújtandó - az előzőekben rögzített - tanácsadás céljából illetve marketing célokra kiszolgáltassa.

A Felhasználó – e szabályzat elfogadásával - tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy:

 1. jelen szabályzat elfogadásának minősül a Holnapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele /ami történhet a szolgáltatás összehasonlító Kalkulátor (ÁSZF 4.1. pont) használatával, vagy a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon lévő egyéb - Creditum Partner által nyújtott - szolgáltatásokra történő regisztrálás (ÁSZF 2. pont második bekezdés), illetve az előzőekben hivatkozott szolgáltatás igénybevételekor felbukkanó ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintással/
 2. a tájékoztatást, miszerint jelen adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) bejelentésre került, amelyet a NAIH adatvédelmi nyilvántartásba vett, és ennek a NAIH-132777 nyilvántartási azonosító számot adta.
 3. amennyiben az adott szolgáltatást bármely okból nem veszi igénybe, vagy a szolgáltatás igénylését követően a szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, az igénybevételhez megadott személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzleti célú megkeresés, piackutatási, és statisztikai adatkezelés céljára mindaddig kezelheti és felhasználhatja, ameddig az erre vonatkozó tiltó nyilatkozatot az Adatkezelő felé meg nem teszi.
 4. Az Adatkezelő számára a személyes adatokat a szabályzatban lefektetett céloktól eltérő célokra tilos felhasználni. Személyes adatok – jelen szabályzatban meg nem jelölt - harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására kizárólag a Felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor (kivéve, ha törvény erről másképp nem rendelkezik).
 5. Az Adatkezelő nem ellenőrzi a neki megadott személyes adatokat. A kapott adatok megfelelőségéért kizárólag a megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért is, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást és senki más. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet megadó Felhasználót terheli.
 6. A Felhasználó általi regisztrációnak minősül a Holnapon, illetve a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintás (a továbbiakban: Regisztráció).
 7. A Felhasználó által megadott személyes adatok mindaddig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri a kezelés megszüntetését. Az adatok törlése a kérés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül megtörténik. Az adatkezelés megszüntetésére a személyes adatok végleges és visszafordíthatatlan módon történő törlése vagy az adatok ugyan ilyen módon történő deperszonalzálása útján valósul meg. A deperszonalizálás műveletének eredményeképpen a Felhasználó és az Adatkezelő által kezelt adatai közötti kapcsolat helyreállításának lehetősége véglegesen megszűnik.

Megtévesztő vagy jogellenes személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelőnek jogában áll a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.

 1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítsa, melynek alapján – azaz egyoldalú módosítás során - az Adatkezelő jogosult különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés tartalmát és feltételeit vagy magát szabályzatot kiegészíteni vagy módosítani. Az Adatkezelő az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás és – ahol lehetséges - a Felhasználó részére küldött e-mail útján értesíteni a Felhasználókat.
 2. A módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat azon Felhasználókra hatályos, akikkel Adatkezelő már a jelen szabályzat módosítását megelőzően is adatkezelést folytatott, csak a módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat elfogadásával terjed ki.  Az előbb írtak vonatkozásában a módosított feltételek fogadásának minősül, a jelen szabályzat 4.2. (i) pontjában hivatkozott szolgáltatások Felhasználó által történő újbóli, ismételt, vagy folytatólagos igénybevétele. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem kívánja elfogadni, úgy jogosult az adatkezelést megszüntetni, amely ebben az esetben az Adatkezelővel, mint szolgáltatóval kötött, és még fennálló (hatályban lévő) szerződések felmondásának is minősül.

5. Adattovábbítás, Adatfeldolgozás

 1. Az Adatkezelő a szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében jogosult külső adatfeldolgozót igénybe venni. A kezelt személyes adatokat maga – vagy külső adatfeldolgozó igénybevételével - dolgozza fel. A külső adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenységében részt vevő, vele nem munkaviszonyban lévő, de szerződéses és titoktartási kötelezettség alatt álló személy, aki adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végez el az Adatkezelő nevében és javára.
 2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 3. A Felhasználó a „Regisztráció”-val felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy:
  1. A rá vonatkozó, a 3. pontban részletezett személyes adatok továbbításra kerüljenek az Adatkezelő kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata(i) valamint az Adatkezelő felett tulajdonosi jogokat gyakorló jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére, amelyek a hivatkozott adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánják felhasználni.
  2. Az Adattovábbítási szolgáltatás során (Creditum Partner Általános Szerződési Feltételek 4.2. pont) a szabályzat 3. pontjában meghatározott, rá vonatkozó személyes adatok továbbításra kerüljenek a Holnapon és a harmadik fél által fenntartott weboldalon vagy applikáción keresztül, az Adatkezelő által megjelenített promócióban szereplő és Felhasználó által kiválasztott szolgáltatást nyújtó Együttműködő Partnerének, amely számára a kiválasztott szolgáltatás vonatkozásában a fenti adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánja felhasználni.

6. Cookie-k használata

Az Adatkezelő, mint a Honlap üzemeltetője a Felhasználó hozzájárulása esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file-t (úgynevezett „cookie”-t vagy „süti”-t) helyez el a Felhasználó számítógépén, ezzel lehetővé téve, hogy személyre szabott tartalmat nyújthasson a Felhasználónak. A Honlapon üzemeltetője külső szolgáltatók (Google Analítics, Google AdWords, Google Remarketing, DoubleClick, Adverticum, HotJar, Optimizely) követő kódjait is igénybe veszi. A cookie-ban tárolt információk segítségével a Felhasználó böngészője a későbbi látogatások során egyedileg azonosíthatóvá válik.

A sütit a Felhasználó törölheti a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik használatát. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont alatt lehet kezelni.

7. A Felhasználók Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatos jogai

 1. A Felhasználó írásbeli kérésére az Adatkezelő minden, a Felhasználó személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl vele a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Felhasználó a személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő e-mail címre (info@szemelyi-kolcson-kalkulator.hu) küldött megkeresésében további információt kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő hitelesnek tekinti, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.
 2. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy - az önkéntes adatszolgáltatás alapján - bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak a szabályzat szerinti célokból történő kezelésének megszüntetését. A Felhasználó a személyes adatiban bekövetkezett változást, illetve a személyes adatainak törlése iránti igényét a Honlapon keresztül a Felhasználó nevén nyilvántartott felhasználó fiókba történő belépést követően a személyes adatok menü pontban adatainak átírásával, illetve törlése útján jelezheti az Adatkezelő felé. Felhívjuk figyelmét, hogy adatainak törlése esetén az Adatkezelő szolgáltatásainak újbóli igénybevételekor ismét meg kell adnia adatait.
 3. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@szemelyi-kolcson-kalkulator.hu e-mail címen.
 4. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 25 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Felelősség kizárása

1. A Honlap tartalma

A Creditum Partner Kft. (a továbbiakban: Szerző) nem vállal felelősséget a közzétett tartalmak és információkkal kapcsolatos teljességért, helyességért, időszerűségért vagy minőségért. Nem vonható felelősségre a Szerző a közzétett információk, adatok és tartalmak felhasználásából, vagy annak elmulasztásából, továbbá helytelen, vagy nem teljes információk felhasználásából származó vagyoni vagy nem vagyoni károkért. Ez alól kivételt képez a súlyos gondatlanság esete, vagy ha bizonyított a szándékosság. A Honlapon feltüntetett összes promóció kötelezettség és ajánlati kötöttségtől mentes. A Szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot a Honlap bizonyos oldalainak és teljes kínálatának megelőző bejelentés nélküli átalakítására, törlésére, kiegészítésére, a honlap működésének átmeneti felfüggesztésére, továbbá végleges megszüntetésére.

2. Kalkulátor

A Szerző az általános elvárhatóság keretek között mindent megtesz a Kalkulátorban megjelenített adatok hitelességért, naprakészségéért, pontosságáért, mindezek érekében pedig a Honlap üzemeltetése során a legmagasabb fokú szakmai gondossággal jár el. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a Kalkulátorban elérhető adatok  forrását az egyes pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó hitelintézetek és biztosítok weboldalain elhelyezett  dokumentumok (úgy mint: Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok, Hirdetmények, kondíciós listák, Ügyféltájékoztatók) jelentik, amelyek tartalmi helyességére a Szerzőnek nincs hatása. Továbbá mivel - a szolgáltatások összehasonlíthatóságáért végzett - az egyes szolgáltatásokra vonatkozó feltételek feldolgozása során elírások, hibák sem küszöbölhetők ki teljes mértékben, a Szerző semmilyen felelősséget nem vállal a Kalkulátor tartalmának felhasználásából származó kárért vagy hátrányért. Mindezek alapján kérjük, szánjon időt a szolgáltatónál történő tájékozódásra és a kiválasztott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntését csak ezt követően hozza meg. Továbbá fokozottan kérjük, hogy legyen figyelemmel jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességére.

A Kalkulátorban rögzítettetek informálódást segítő jelleggel szerepelnek és nem jelentenek kötelezettséget vagy ajánlati kötöttséget a Szerzőre vagy a Kalkulátorban feltüntetett szolgáltatókra nézve. A szolgáltatások használatához illetve annak nyújtására vonatkozó megegyezés minden esetben külön – a szolgáltatás nyújtója és azt igénybe vevő személy között létrejövő - írásbeli szerződéssel történik.

 

3. Hivatkozások és linkek

A Szerző a Honlapon szerepeltetett külső weboldalakra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("hyperlinks") esetén kizárja felelősségét a hyperlinkeken keresztül elérhető internetes oldalakon megjelenő minden tartalom vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy azok tartalmára nincs hatása és nem hagyja jóvá, azok jelenlegi, jövőbeli arculatára, tartalmára befolyásoló ereje nincs. Mindezekre tekintettel a Szerző kifejezetten elhatárolódik az összes hivatkozott vagy csatolt weboldal valamennyi olyan tartalmától, ami  jogsértő, erkölcsi vagy társadalmi normákat mélyen sért. Ezen kitétel vonatkozik a Honlapon belül elhelyezett minden hivatkozásra, továbbá a Szerző által létrehozott fórumokon, vendégkönyvekben, linkgyűjteményekben, levelező listákon és minden más, külső személyek által írható adatbázisokban létrehozott bejegyzésekre. A Szerző szintén kizárja a felelősségét a jogellenes, hibás vagy nem teljes tartalmakért, valamint különösen az így közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából származó károkért, az ilyen károkért adott esetben a hivatkozott oldal tulajdonosa vonható felelősségre.

Impresszum

A www.szemelyi-kolcson-kalkulator.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Creditum Partner Kft. A Honlaphoz, továbbá az azon keresztül elérhető tartalomhoz kapcsolódó összes jog fenntartva. Ezen információkkal összhangban a Creditum Partner Kft. által elkészített és közölt tartalmak szerzői joga kizárólag a Creditum Partner Kft.-t illeti meg. Nyomtatott formában vagy elektronikusan történő sokszorosítása ezeknek a tartalmaknak szigorúan tilos, kivéve, ha ehhez a szerző előzetes beleegyezését adta. A Honlapon megjelent tartalmakkal történő bárminemű jogtalan visszaélés büntetőjogi feljelentést és kártérítési pert von maga után.
 

A Honlapon elérhető szolgáltatás(ok) biztosítójára és a Honlap üzemeltetőjére vonatkozó adatok:
 

Cégnév: Creditum Partner Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: Cerditum Partner Kft.)
 

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.;
 

Adószám: 25980435-2-42;

 

Nyilvántartó hatóság /cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-09-299817,
 

E-mail: info@szemelyi-kolcson.kalkulator.hu

Rólunk

A Személyi Kölcsön Kalkulátort egy célból hoztuk létre: hogy Te a lehető legjobb hitelajánlatot találhasd meg magadnak, amennyiben személyi kölcsön felvételét tervezed. A bankok termékpalettája igen széles, ezért eligazodni sem egyszerű rajtuk. Kalkulátorunkkal azonban néhány kattintással kiválaszthatod a számodra legideálisabb hitelt, hogy megvalósíthasd céljaidat. 

A Személyi Kölcsön Kalkulátort sok éves banki tapasztalattal a hátunk mögött alkottuk meg, mert tudjuk, hogy csak a pénzügyileg tudatos és jól informált emberek hozhatnak jó döntéseket a pénzügyeik területén, amellyel később is elégedettek lesznek. 

Kérdésed van az oldallal kapcsolatban? Írj nekünk az info@szemelyi-kolcson.kalkulator.hu címre, hogy segíthessünk!

Általános szerződési feltételek

 1. Általános tájékoztató

A Creditum Partner Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: Creditum Partner Kft.; székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószáma: 25980435-2-42; cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-09-299817; a továbbiakban: Creditum Partner) által üzemeltet honlap (www.szemelyi-kolcson-kalkulator.hu, a továbbiakban: Honlap), és az azon keresztül biztosított szolgáltatások a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások iránt kíváncsi, fogyasztónak minősülő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) informálását szolgálja, hatékony tájékozódást és a tudatos pénzügyi döntéshozatalt támogatja. Creditum Partner tájékoztatja a Felhasználót, hogy a nyújtott szolgáltatások a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 3. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatások, illetve a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII törvény („Bit.”) 4.§ (1) bekezdés szerinti biztosítók által nyújtott termékek és szolgáltatások bemutatására és összehasonlítására szolgáló reklámszolgáltatásnak minősülnek. A Creditum Partner semmilyen formában nem végez a Hpt. szerinti közvetítői, illetve a Bit. szerinti biztosításközvetítői tevékenységnek minősülő tevékenységet. A Creditum Partner által végzett tevékenység csakis a fentebb hivatkozott összehasonlító reklámszolgáltatásra és a kapcsolódó adattovábbítási és tájékoztatási szolgáltatásra vonatkozik. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a (gazdasági) reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: promóció). Ennek megfelelően, ahol az ÁSZF, a Honlap, a Weboldal vagy a Creditum Partner által szerkesztett dokumentum (pl. szabályzat, nyilatkozat, stb.) promóciót említ, úgy az alatt (gazdasági) reklámot kell érteni. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az előzőekben hivatkozott szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses rendelkezéseket rögzíti.

 1. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya a Honlapra, a harmadik fél által üzemeltetett és fenntartott internetes oldalra (beleértve ezen weboldal mobiltelefonokra optimalizált megjelenítését biztosító alkalmazásokat is, a továbbiakban együttesen: Weboldal) és az ezeken keresztül nyújtott összes szolgáltatásra vonatkozik. A Creditum Partner Honlapján mindenki tájékozódhat és információt szerezhet, ám a Honlapon elérhető szolgáltatások egy része csak a Felhasználó adatainak megadása után (Regisztráció) válik elérhetővé.

A Felhasználó általi regisztrációnak minősül az Adatkezelő által - a Honlapon; illetve a harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül - nyújtott szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom”, „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintás (a továbbiakban: Regisztráció).

A Creditum Partner fenntartja az ÁSZF-et egyoldalú módosításának (ide értve az ÁSZF szerinti szolgáltatások megszüntetésének) jogát is. Az egyoldalú módosítás útján - a Creditum Partner jogosult különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat, azok tartalmát és kondícióit, vagy magát az ÁSZF-et kiegészíteni vagy módosítani. A Creditum Partner a módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás útján értesíteni a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani.

 1. Szolgáltatások, és azok tartalma

Azon szolgáltatásokat, amelyek regisztrációhoz kötöttek, a Creditum Partner együttesen nyújtja. Ezek alapján a Regisztrációval a Felhasználó a Creditum Partner által nyújtott és regisztrációhoz kötött összes szolgáltatást megigényli.

 

3.1 Kalkulátor:

A Felhasználók díjmentesen és regisztráció nélkül vehetik igénybe a Honlapon használható kalkulátort (a továbbiakban: Kalkulátor). A Kalkulátoron keresztüli összehasonlító reklámszolgáltatás igénybevételére az alábbiak szerint van lehetősége a Felhasználóknak:

 • a Felhasználó  kiválaszthatja a hiteltípust, amelyről bővebb tájékoztatást szeretne.
 • a hiteltípus meghatározása után a szükséges hitelösszeg és futamidő megadásával pontosíthatja a listázott promóciók paramétereit.
 • a partnerek egyedi kedvezményeket is kínálhatnak a Felhasználóknak, amire vonatkozóan, a Felhasználónak lehetősége van további opciókat is megjelölni a Kalkulátorban termékenként változóan.
 • A változtatások esetén a promóciók automatikusan frissülnek.
 • Az ”i” gombra kattintva a Felhasználónak lehetősége van a promóciókat részletesebben is megismerni.
 • a Kalkulátorban megjelenő promóciókból a Felhasználó a hirdetésre vagy az abban elhelyezett gombra (például: Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; stb.) kattintással választhatja ki, hogy mely promócióról kíván a partner oldalán részletesebb információkat szerezni. Ennek megfelelően - az előző bekezdésben írtakon túl - a Felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a hirdetésben elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; stb.) kattintással a kiválasztott szolgáltatást nyújtó partner oldalán további tájékoztatást kapjon.

 

3.2 Adattovábbítási szolgáltatás:

Ha a Kalkulátorban végzett összehasonlítás során a Felhasználó kiválasztja valamely szolgáltatást, lehetősége van arra, hogy annak igénybevétele előtt a  szolgáltatótól (a továbbiakban: Együttműködő Partner) visszahívást kérjen, és így tájékozódjon a szolgáltatás pontos részleteiről. Az adattovábbítási szolgáltatás keretében nyújtott visszahívási igény az Együttműködő Partner részére történő továbbítása szintén díjmentesen vehető igénybe, ám a Honlapon történő regisztrációhoz kötött.

 1. Szerződés létrejötte és megszűnése

A Felhasználó a Honlapon vagy harmadik fél által üzemeltetett Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások használatával (ami történhet a szolgáltatás összehasonlító kalkulátor használatával, vagy a Honlapon és külső szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető más - Creditum Partner által nyújtott - szolgáltatásokra történő regisztrálással) kijelenti, hogy elfogadja az ÁSZF-et, továbbá kijelenti, hogy tisztában van a szolgáltatás(ok) használatához szükséges megfelelő ismeretekkel, így – különösen, de nem kizárólagosan – megfelelő tudással rendelkezik a szolgáltatás alapvető jellegzetességeiről, a szolgáltatás minőségéről, tulajdonságairól, áráról, valamint a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről, illetve kockázatokról.

A fentebb rögzítettekkel összhangban a Creditum Partner szolgáltatásaira vonatkozó szerződés akkor jön létre, amikor szolgáltatások igénybevétele megtörténik. A szerződés magyar nyelvű. A szerződés a Kalkulátorra vonatkozóan a szolgáltatás használatának időtartamára, míg az egyéb szolgáltatások vonatkozásában határozatlan időre jön létre. Utóbbi szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal (tehát a felmondási idő alkalmazása nélkül) felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő módon és eszköz által). A Felhasználónak az igénybe vett és regisztrációhoz kötött szolgáltatásokra vonatkozó szerződést csak valamennyi regisztrációhoz kötött szolgáltatásra vonatkozóan egyidejűleg van lehetősége megszüntetni. Regisztrációhoz kötött szolgáltatásokra vonatkozó szerződés esetén a Felhasználó, az Őt megillető, azonnali hatályú felmondás jogát a felhasználói fiók törlése útján tudja gyakorolni.

 1. Felelősség kizárás

A Felelőség Kizárása menüpontban található az ide vonatkozó részletes rendelkezés. A Creditum Partner az ott rögzítettek szerint kizárja felelősségét a Honlappal, azon elhelyezett linkekkel és hivatkozásokkal, valamint a Kalkulátorral kapcsolatban.

 

 1. Adatvédelem

A részletes adatvédelmi szabályozás az Adatkezelési Szabályzatában található. A Creditum Partner és a Felhasználó között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése – a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatának hiányában – nem eredményezi a Creditum Partner részére adott adatkezelési hozzájáruláson alapuló adatkezelés automatikus megszűntetését.

Az Impresszumban vagy a Honlap egyéb oldalain közzétett elérhetőségek, úgymint postai címek, telefonszámok, valamint e-mail címek felhasználása előzetesen nem kért tájékoztató anyagok küldésére szigorúan tilos, melynek megszegése jogi következményeket von maga után, például az ún. spam-mailek feladói ellen.

 

 1. Panaszkezelési Szabályzat

 

7.1 A panasz bejelentésének módjai

 1. Szóbeli panasz:
  1. személyesen:
  Creditum Partner Kft. – 1061 Budapest Andrássy út 10.
  nyitvatartási idő: hétfőn 10 órától -12 óráig
 2. Írásbeli panasz:
  1.  postai úton: Creditum Partner Kft. – 1061 Budapest Andrássy út 10.
  2. elektronikus levélben: info@szemelyi-kolcson-kalkulator.hu
 3. Az ügyfél meghatalmazott útján is eljárhat:

Amennyiben ez az eset áll fent, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben az ügy körülményei indokolják a Creditum Partner Kft. saját hatáskörben hozott döntése alapján előírhatja a meghatalmazás ügyvéd által ellenjegyzett okiratba, vagy közokiratba foglalását. A meghatalmazással szemben elvárás, hogy az pontosan tartalmazza a meghatalmazó ügyfél és a meghatalmazott személyazonosító adatait, a meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság  terjedelmét és tartalmát, különösen, de nem kizárólagosan a meghatalmazással érintett ügy azonosító adatait, a meghatalmazás időbeli és más egyéb korlátait, stb. A követelményeknek meg nem felelő meghatalmazást a Creditum Partner nem fogadja el.

 

7.2 A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel.

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

1. Szóbeli panasz:

A Creditum Partner azonnal megvizsgálja a szóbeli panaszokat, és amennyiben lehetséges, orvosolja azt. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Creditum Partner jegyzőkönyvet vesz fel.

Amennyiben az ügyfél a szóbeli panasz orvoslásával nem ért egyet, a Creditum Partner a jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról.

A személyes szóbeli panasz esetén készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a Creditum Partner átadja az ügyfél részére. Ebben az esetben indokolással ellátott és panasszal kapcsolatban adott válaszát a Creditum Partner a közlést követő 30 naptári napon belül megküldi az ügyfélnek.

A jegyzőkönyvnek minimum az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az ügyfél neve,

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve szükség esetén levelezési címe,

c) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,

d) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,

e) a panasz előterjesztésének ideje, módja, helye

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

g) ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, - telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és

i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.

2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kerül megküldésre az ügyfélnek.

 

7.3 A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

A Creditum Partner a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kéri az ügyféltől:

a) az ügyfél neve,

b) a Honlapon megadott e-mail cím, illetve más azonosítók, amelyek a Creditum Partner által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódnak

c) lakcíme, levelezési címe,

d) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

e) telefonszáma,

f) az értesítés módja,

g) panasz oka, annak leírása

h) ügyfél igénye,

i) a panasz alátámasztásához szükséges dokumentumok másolata, amely a Creditum Partner-nél nem állhat rendelkezésre,

j) érvényes meghatalmazás meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében és

k) a panasz kivizsgálásához és annak megválaszolásához szükséges további adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Creditum Partner az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

 

7.4 A panasz nyilvántartása

A panaszokról és az azok rendezését szolgáló intézkedésekről a Creditum Partner nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) a panasz pontos leírását, annak tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b) a benyújtás időpontját,

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés(ek) leírását, a panasz elutasítása esetén indoklást,

d) az intézkedés teljesítési határidejét, a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának vagy email esetén az üzenet elküldésének dátumát.

A panaszt és az arra érkező választ a Creditum Partner három évig őrzi meg.

 

7.5 Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél a 8. pontban megjelölt területileg illetékes Felügyeleti Hatóságokhoz fordulhat.

 

 1. Területileg illetékes Felügyeleti Hatóságok

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál,

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

 Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Tájékoztatás a hatósági panaszügyintézésről

Ügyféltájékoztató

A Szerző által üzemeltetett Honlap célja, hogy informálja a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások iránt érdeklődőket úgy, hogy az ügyfelek hatékony tájékozódását segíti elő. Kifejezetten fontos azonban, hogy az Érdeklődő igényeinek megfelelő - és a Honlapon fellelhető Kalkulátor eredménye alapján választott - szolgáltatás kiválasztását követően tájékozódjon a szolgáltatás pontos részleteiről, még mielőtt azt igénybe veszi a szolgáltató intézménynél, végső döntését csak ezt követően hozza meg. Figyelem! döntése során vegye figyelembe az aktuális és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességét. A kiválasztott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges döntésének meghozatalában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által üzemeltetett oldal(ak)on (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) elhelyezett útmutatók is a segítségére lehetnek.